De taken van de hoofdaannemer

 
 
 Hoofdaannemer, meer een baan dan een beroep

Patrice Dresse is directeur van de cluster "Gros oeuvre et Entreprise générale" van de Confédération Construction en de nieuwe directeur van de Fédération des entrepreneurs généraux de construction (FEGC). Op zijn gebruikelijke eenvoudige manier praat hij met ons over de rol van de algemene aannemer, een weinig bekend beroep dat voor grote uitdagingen staat.

Hoe werkt de cluster "Structural Engineering and General Contracting"?

Deze cluster verenigt verschillende beroepen op federaal niveau: algemene aannemers, aannemers van ruwbouw, aannemers van spoorwegwerken, projectontwikkelaars, de industriële bouwvakbond, Fedbeton, enz. Het doel is de middelen te bundelen om een meerwaarde te creëren, waarbij elke partij haar beslissingsautonomie behoudt. Men zou kunnen denken dat de beweging in ons land centrifugaal is, maar algemene aannemers blijven weliswaar verbonden aan hun lokale verenigingen, maar zijn vaak multiregionaal.

Wat is een algemene aannemer?

In tegenstelling tot beroepen als glazenier, metselaar, betonwerker, verwarmingsmonteur... is algemeen aannemer geen vak, maar een functie. In zekere zin zijn hoofdaannemers de uitvoerders van wat de architecten op papier hebben gezet. De aannemer is de dirigent van het orkest op de bouwplaats. Hij is degene die de link legt tussen de verschillende beroepen. Aangezien hij over het algemeen verantwoordelijk is voor de ruwbouw (metselwerk, funderingen, enz.), coördineert hij de andere partners in het bouw- en renovatieproces, namelijk de vaklui die betrokken zijn bij de afwerking en de speciale technieken. Dit is echt een rol met een hoge toegevoegde waarde, want het is de aannemer die het risico neemt, die de garantie van tien jaar biedt met betrekking tot de stabiliteit van het werk dat hij gaat uitvoeren en de goede uitvoering ervan.

De FEGC heeft ongeveer 5.000 leden. Met uitzondering van de Big Sixties, d.w.z. de zestig grootste bouwondernemers in België die uitsluitend hoofdaannemers zijn, heeft 85% van onze 5.000 leden minder dan tien werknemers in dienst en werkt niet 100% als hoofdaannemer.

Is de kandidaat-bouwer verplicht een hoofdaannemer in te schakelen?

Nee, hij kan in afzonderlijke partijen werken. In dat geval moet hij alle ambachten coördineren en profiteert hij niet van de garantie van tien jaar. Laten we niet vergeten dat de kunst van het bouwen geen exacte wetenschap is.

Wat zijn de uitdagingen voor de sector?

We maken een revolutie mee. Ik weeg mijn woorden zorgvuldig af, want het is geen kwestie van evolutie. Wetgevers, vooral op regionaal niveau, hebben de lat voor het energiebeleid voor gebouwen heel hoog gelegd. Tot nu toe hadden we waterdichtheid en akoestische eisen, maar nu richten we ons op de problemen van energieverlies en luchtdichtheid. Op 1 januari 2015 gelden in het Brussels Gewest de nieuwe eisen voor passief bouwen. Dit geldt voor alle nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties. De andere gewesten hebben andere doelstellingen. Hoe komen we daar? De uitdagingen zijn enorm. De kosten zijn hoog (tot 15-25% meer dan een normaal gebouw) en we bevinden ons in een moeilijk economisch klimaat, met economische en fiscale stimulansen die afnemen en grondprijzen die de pan uitrijzen... Hoe kunnen we huizen bouwen die voor de meeste mensen betaalbaar zijn? Het antwoord ligt niet voor de hand. Hoe dan ook, het heeft geen zin om Ferrari's te bouwen als je ze niet kunt verkopen.

Aangezien de registratie van aannemers is afgeschaft, waarschuwt u particulieren

Dat klopt. Op 1 september 2012 is de regelgeving rond de inschrijving als aannemer afgeschaft. Sindsdien zijn er werkmakelaars op de markt verschenen. Volgens ons bieden deze platforms, die verschillende beroepen samenbrengen, geen echte zekerheid. Ze doen veel aan marketing om klanten aan te trekken, vooral particulieren. Het risico is dat je terechtkomt bij een minder serieuze handelaar die de regels van het vak niet respecteert, met als gevolg dat je geen bescherming hebt in geval van een probleem. Wij lobbyen bij de overheid om ervoor te zorgen dat bij het aanvragen van premies of subsidies aan drie criteria wordt voldaan: geen sociale of belastingschulden en toegang tot het beroep.

par Brigitte De Wolf

 

Bouwaannemers worden doorgaans in twee groepen verdeeld: algemene aannemers en gespecialiseerde aannemers. Algemene aannemers controleren het project en houden toezicht op elke fase, waarbij zij zo nodig de hulp inroepen van gespecialiseerde aannemers. Gespecialiseerde aannemers daarentegen hebben alleen expertise op een specifiek gebied van de bouw en beheren alleen het werk dat met dat gebied te maken heeft.

Algemene aannemers coördineren en controleren elke fase van een bouw- of renovatieproject, van ontwerp tot oplevering, en zorgen ervoor dat deadlines en budgetten worden gehaald. Zij zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van het project en moeten daarom alle projectgerelateerde activiteiten orkestreren, informatie aan de verschillende partijen doorgeven en ervoor zorgen dat middelen, uitrusting en arbeidskrachten worden geleverd.

Aannemers moeten er niet alleen voor zorgen dat elke taak op de bouwplaats veilig en productief wordt uitgevoerd, maar moeten deze taken ook toewijzen aan verschillende vakmensen op het terrein, zoals elektriciens, loodgieters, verwarmingsmonteurs, timmerlieden en schilders, die zij vooraf hebben geselecteerd. Om ervoor te zorgen dat deze verschillende taken worden uitgevoerd, bezoeken de aannemers de bouwplaatsen waaraan zij zijn toegewezen, om zich ervan te vergewissen dat hun teams werken volgens de vastgestelde normen en kwaliteitsnormen.

 
Belangrijkste verantwoordelijkheden
 

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de terugkerende taken die algemene aannemers moeten uitvoeren.

Plannen en indienen van bouwprojecten en bijbehorende begrotingsramingen, en ervoor zorgen dat elke fase van het project voldoet aan de vastgestelde schema's:

  • Het opstellen van maandelijkse en jaarlijkse bedrijfsplannen en ervoor zorgen dat de geregistreerde inkomsten en winsten worden opgenomen;
  • De uitgaven zodanig beheren dat zij de geplande kosten niet overschrijden;
  • Controleren en goedkeuren van de offertes van onderaannemers en toezicht houden op het salarissysteem om ervoor te zorgen dat zij dienovereenkomstig worden betaald.
   • Plannen en voorbereiden van schema's en deadlines, vergelijken van de status van het project met het vooraf opgestelde tijdschema:
   • Ontwikkelen en bijhouden van gedetailleerde projectschema's die alle fasen van het project omvatten, zoals de levering en installatie van apparatuur of de voltooiing van diverse administratieve taken;
   • Ervoor zorgen dat deadlines worden gehaald en doelstellingen worden bereikt, zodat aan alle projectvereisten wordt voldaan;
   • Elk lid van het team ontmoeten om het succes van elk project te meten;
   • Opstellen en verspreiden van voortgangsverslagen om alle betrokken partijen te informeren over de uitgevoerde taken, met inbegrip van de taken die afwijken van het plan;
   • Vaststellen welke wijzigingen moeten worden aangebracht en ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk door de meest gekwalificeerde arbeidskrachten worden uitgevoerd, steeds met als doel het vastgestelde tijdschema te halen.
    • Een team van hooggekwalificeerde professionals opzetten en aansturen:
    • Onderaannemers en ondergeschikten aannemen, hun taken toewijzen en toezicht houden op hun prestaties;
    • Ervoor zorgen dat elk lid van het team op de hoogte is van de geldende veiligheidsmaatregelen en deze systematisch toepast;
    • Ervoor zorgen dat elk lid van het team de procedures die nodig zijn voor het welslagen van het project begrijpt en toepast;
    • Ervoor zorgen dat individuele en collectieve verwachtingen worden ingelost, en waar mogelijk geschillen voorkomen en oplossen;
    • Voorbereiden van contracten die door verschillende partijen (ingehuurde professionals, klanten of leveranciers) moeten worden ondertekend en goedkeuren van wijzigingen daarin.
     • In elke fase van het project zorgen voor klanttevredenheid, of het nu gaat om de eigenaren van het pand, de taxateurs en schade-experts of de verzekeringsmaatschappijen:
     • Ontwikkelen van programma's voor kwaliteitscontrole;
     • Elke fase van het project, zowel tijdens als na de uitvoering, nauwlettend volgen om de kwaliteit van het werk van alle betrokkenen te waarborgen.
      • Het bedrijf vertegenwoordigen tijdens onderhandelingen over vakbondscontracten of andere gebeurtenissen die hun deelname vereisen:
      • Altijd een "employer of choice"-bedrijfscultuur bevorderen om geschoolde arbeidskrachten aan te trekken, te behouden en te motiveren;
      • Duurzame professionele relaties ontwikkelen en onderhouden en optreden als het belangrijkste contactpunt met schatters, verzekeraars en polishouders.
       • Toezicht op de aankoop van bouwmaterialen en de aankoop van grond:
       • Beheer en wijziging van inkooporders, alsmede kortingen, compensaties of restituties, indien van toepassing.
        • Ervoor zorgen dat alle activiteiten binnen en buiten de bouwplaats voldoen aan de geldende bouw- en veiligheidsnormen.

Hoofdtaken;

 • Toezicht houden op de voortgang van bouwprojecten, ervoor zorgen dat aan de eisen wordt voldaan en de termijnen in acht worden genomen.
 • Opstellen en verspreiden van verslagen over de voortgang van het project om alle betrokken partijen te informeren over de uitgevoerde taken.
 • Het opstellen en bijwerken van begrotingen door het berekenen van geregistreerde inkomsten en winsten.
 • Het bezoeken van de locatie om ervoor te zorgen dat onderaannemers en ondergeschikten werken volgens de vastgestelde criteria.
 
Andere titels voor deze titel: Algemeen aannemer, Werfleider, Bouwprojectleider, Bouwmanager, Bouwprojectcoördinator, Bouwmanager, Bouwprojectleider, Bouwwerkleider, Bouwaannemer, Woningbouw aannemer, Woningbouw aannemer, Bouwer, Renovatie aannemer, Woningrenovatie aannemer, Woningrenovatie aannemer, Woningrenovatie aannemer, Renovatie aannemer, Woningbouw aannemer, Bouwopzichter

Bronnen: Neuvoo

Schilderen en renoveren van buitengevels

https://thomquin.be/projets/terrasses-et-etancheite/

Het bouwen van een uitbouw aan het huis in Ukkel

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren