Juridische informatie

Door verbinding te maken met deze site aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze internetsite Ateliers Thomquin.be:

 

 1. Uitgever

BTW-nummer : 0745.737.582

Editorial manager: TH Consulting , 67 Avenue de la Flohaye 1420 Braine L'Alleud

Telefoon: 0495 209 447

E-mail : hello@beclics.com

Belangrijkste website: www.beclics.com

 

 1. Hosting

OVH

2, Rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.

Website: www.ovh.com

 

 1. Ontwikkeling

Thomquin workshop

Adres: Acacialaan 10, 1652 Beersel

Website: www.thomquin.be

 

 1. Gebruiksvoorwaarden

Deze site(www.thomquin.be) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor meer gebruiksgemak en mooiere graphics, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

Ateliers Thomquin stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en haar website op betrouwbare wijze bij te werken.

Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich dus te vergewissen van de juistheid van de door Ateliers Thomquin verstrekte informatie en Ateliers Thomquin op de hoogte te stellen van elke wijziging van de site die hij nuttig acht.

Ateliers Thomquin is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die eruit kan voortvloeien.

 

 1. Cookies

De website www.thomquin.be kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden.

Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan.

Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

 

 1. Hyperlinks

De internetsite kan geen links aanbieden naar andere internetsites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Ateliers Thomquin heeft geen enkele controle over de sites die met zijn website verbonden zijn.

Ateliers Thomquin is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat eventueel van deze elementen wordt gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's berusten volledig bij de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden ervan moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van internetsites mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ateliers Thomquin.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van Ateliers Thomquin wenst aan te brengen, dient hij een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het aanbrengen van een hyperlink te formuleren. Ateliers Thomquin behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

 

 1. Geleverde diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.thomquin.be.

Ateliers Thomquin streeft ernaar op de site www.thomquin.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.

De informatie op de website www.thomquin.be is niet volledig en de foto's zijn niet contractueel. Ze is onderhevig aan eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werd gezet.

Alle informatie op de website www.thomquin.be wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of uitgebreid.

 

 1. Contractuele beperkingen inzake gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of omissies bevatten. Als u een lacune, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden via onze Contactpagina, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Het downloaden van inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Ateliers Thomquin niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie.

Ateliers Thomquin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze internetsite naar andere bronnen op het internetnetwerk leiden.

 

 1. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website www.thomquin.be, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafieken, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals de lay-out ervan, is het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ateliers Thomquin. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden.

Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

 

 1. Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheden is deze site niet aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

 

 1. Geschillen

De onderhavige voorwaarden van de website www.thomquin.be worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

 

 1. Persoonlijke gegevens

In het algemeen bent u niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website www.thomquin.be bezoekt.

Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde door onze site aangeboden diensten kan u gevraagd worden ons bepaalde gegevens te verstrekken zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online formulier in de rubriek "contact" invult. In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name om informatie over ons bedrijf op te vragen of om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en uw toegangstijden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren